Hlavná stránka Ponuka
Reklamný prúžok

Produkty

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Metodika pre ohodnocovanie nehnuteľností pre domáci trh v zmysle platných predpisov SR.

Cenníky stavebných prác a stavebných materiálov

Cenové podklady pre kalkuláciu a rozpočty stavebných prác.

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

Metodické pomôcky pre verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou.

Účtovníctvo a mzdy

Softvér pre spracovanie účtovníctva a agendy miezd.

Obchodná činnosť

Výpočtová a kancelárska technika, registračné pokladnice, predaj bytových doplnkov a kolkov.

Služby

Výskum a vývoj

Aplikovaný ekonomický výskum a vývoj (regionálny rozvoj, výstavba, stavebníctvo, priemysel stavebných látok, bytová výstavba a bývanie, zamestnanosť, nezamestnanosť, atď.), spracovanie analytických a prognostických štúdií, monitorovanie, terénny a marketingový prieskum, riešenie problémov stavebného trhu, jeho oživenia, formovania odvetvovej, regionálnej politiky stavebníctva, medzinárodné porovnávania a pod.,

Rozvoj bývania

Problematika rozvoja bývania po vecnej, metodickej i normatívnej stránke.

Euroconstruct

Výskum a prognózovanie v stavebníctve v rámci medzinárodného združenia Euroconstruct.

Oceňovanie majetku a nehnuteľností

Oceňovanie a hodnotenie podnikov podľa záväzných predpisov, oceňovanie majetku pre poisťovne. Ohodnocovanie nehnuteľností v domácej cenovej úrovni v zmysle platných prepisov SR.

Privatizačné projekty, podnikateľské zámery

Vypracovávanie privatizačných a revitalizačných projektov. Tvorba podnikateľských zámerov.

Verejné obstarávanie

Vypracovanie ponúk pre účastníkov verejnej súťaže v procese privatizácie a likvidácie a pri obstarávaní verejných investícií. Školenia, poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác a organizovanie verejných súťaží pre obstarávateľov.

Informačné systémy

Návrhy a tvorba informačných systémov pomocou moderných informačných a komunikačných technológií. Správa a prevádzka počítačových sietí.

Školiaca činnosť

Registrované školenia a vzdelávacie kurzy pre verejné obstarávanie, kalkulácie a rozpočty stavebných prác.

Účtovníctvo a mzdy

Vedenie účtovníctva, agendy miezd pre malé a stredné firmy.

Servis a opravy

Servis osobných počítačov a príslušenstva, elektronických registračných pokladníc.

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov pre administratívne a skladové účely.