Hlavná stránka
Reklamný prúžok

Základný predmet činnosti akciovej spoločnosti

 • ekonomický výskum a vývoj,
 • výskum a prieskum trhu a verejnej mienky,
 • podnikateľské poradenstvo, činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,
 • znalecká činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov,
 • znalecká činnosť v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác,
 • konzultačná, poradenská a školiaca činnosť vo verejnom obstarávaní a výkon obstarávateľských činností,
 • automatizované spracovanie dát,
 • obchodná, sprostredkovateľská a vydavateľská činnosť,
 • inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a správa majetku,
 • obstarávateľské služby spojené s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami.

V rámci podnikateľskej činnosti akciová spoločnosť spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami, ústrednými a miestnymi orgánmi, združeniami, podnikateľskými zväzmi a pod., pre ktoré zabezpečuje najmä:

 • riešenie úloh vedy a techniky, resp. projektov zameraných na vybrané oblasti hospodárstva SR (regionálny rozvoj, stavebníctvo a výstavbu, bytovú politiku a bývanie, zamestnanosť, atď.),
 • marketingový prieskum pre vybrané oblasti hospodárstva SR,
 • prípravu rôznych legislatívnych noriem,
 • spracovanie analytických a prognostických štúdií,
 • spracovanie programov rozvoja bývania miest a obcí,
 • vytváranie účelových informačných systémov o stavebníctve, bytovej výstavbe a bývaní, regionálnom rozvoji, makroekonomickom vývoji SR, atď., vrátane poskytovania štatistických podkladov a ukazovateľov,
 • oceňovanie a hodnotenie majetku podnikov
 • oceňovanie nehnuteľností a stavebných prác,
 • konzultačnú, poradenskú a školiacu činnosť vo verejnom obstarávaní a výkon obstarávateľských činností,
 • spracovanie všeobecných obchodných a technických podmienok stavebných prác,
 • vypracovanie kontrolných rozpočtov stavebných prác, expertíznu činnosť,
 • obchodno-servisnú činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a klimatizačnej techniky.